{$.TjJsFile}

地区排名

58同城漳州分类信息网zhangzhou.58.com

Alexa周排名:904反链数:83

百度权重:PR:

得分:2564排名:1

漳州市人民政府zhangzhou.gov.cn

Alexa周排名:59.0万反链数:730

百度权重:PR:

得分:2285排名:2

漳州新闻网zz.mnw.cn

Alexa周排名:1.4万反链数:39

百度权重:PR:

得分:2076排名:3

片仔癀zzpzh.com

Alexa周排名:259.5万反链数:29

百度权重:PR:

得分:2074排名:4

漳州人才网zzrc.net

Alexa周排名:426.5万反链数:283

百度权重:PR:

得分:1981排名:5

漳州市人事考试中心zzpta.com

Alexa周排名:8.5万反链数:16

百度权重:PR:

得分:2934排名:6

漳州安全教育平台zhangzhou.safetree.com.cn

Alexa周排名:4.4万反链数:0

百度权重:PR:

得分:2856排名:7

漳州新闻网zznews.cn

Alexa周排名:737.0万反链数:2942

百度权重:PR:

得分:2786排名:8

科讯CMSkesion.com

Alexa周排名:128.2万反链数:373

百度权重:PR:

得分:2141排名:9

天福茗茶tenfu.com

Alexa周排名:808.2万反链数:49

百度权重:PR:

得分:2100排名:10

漳州房产网596fc.com

Alexa周排名:126.3万反链数:160

百度权重:PR:

得分:2084排名:11

龙海论坛0596lh.com

Alexa周排名:247.9万反链数:77

百度权重:PR:

得分:2010排名:12

中国漳平zp.gov.cn

Alexa周排名:374.7万反链数:93

百度权重:PR:

得分:1946排名:13

中国芗城xc.gov.cn

Alexa周排名:254.5万反链数:137

百度权重:PR:

得分:1858排名:14

快乐集邮商城kljiyou.com

Alexa周排名:69.3万反链数:53

百度权重:PR:

得分:1814排名:15

平和网fjph.com.cn

Alexa周排名:334.8万反链数:105

百度权重:PR:

得分:1805排名:16

漳州立人学校官方网站lrjt.cn

Alexa周排名:362.8万反链数:9

百度权重:PR:

得分:2309排名:17

漳州百姓网zhangzhou.baixing.com

Alexa周排名:2248反链数:26

百度权重:PR:

得分:2043排名:18

漳州赶集网zhangzhou.ganji.com

Alexa周排名:1.1万反链数:48

百度权重:PR:

得分:1905排名:19

漳州人才网2238202.com

Alexa周排名:285.3万反链数:25

百度权重:PR:

得分:1891排名:20

漳州职业技术学院fjzzy.org

Alexa周排名:368.9万反链数:32

百度权重:PR:

得分:1891排名:21

漳州天气预报zhangzhou.tianqi.com

Alexa周排名:1.2万反链数:41

百度权重:PR:

得分:1858排名:22

漳州人事人才网zzhr.com

Alexa周排名:365.5万反链数:48

百度权重:PR:

得分:1854排名:23

东南网漳州频道zz.fjsen.com

Alexa周排名:33.4万反链数:23

百度权重:PR:

得分:1759排名:24

漳州小鱼网zzfish.cn

Alexa周排名:246.4万反链数:452

百度权重:PR:

得分:1742排名:25

漳州一中zzyz.net

Alexa周排名:337.3万反链数:153

百度权重:PR:

得分:1630排名:26

青蛙王子www.qwwz.com

Alexa周排名:230.4万反链数:15

百度权重:PR:

得分:680排名:27

漳浦广电网 zptv.com.cn

Alexa周排名:463.7万反链数:87

百度权重:PR:

得分:1615排名:28

漳州网0596w.com

Alexa周排名:334.9万反链数:53

百度权重:PR:

得分:1425排名:29

酷网免费空间kudns.com

Alexa周排名:240.9万反链数:20

百度权重:PR:

得分:1369排名:30